* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .it, .bz.it, .eu, .de, .ch, .fr